GRUP ESTUDI HEMTOLOGIA







L'objectiu d'aquest grup és el desenvolupament del nou concepte "patient blood management", que inclou l'ús d'estratègies multidisciplinars, multimodals i, alhora, individualitzades . Presenta tres pilars que son els punts clau en el preoperatori:
- la optimització del volum sanguini i la massa de cèl.lules vermelles, sense transfusió
- la minimització de les pèrdues sanguínies smb tècniques quirúrgiques concrètes i lús de fàrmacs quan sigui necessari
- la optimiització de la toleràni a l'anèmia