Dins l’àmbit de pediatría, volem desemvolupar aquests temes: Dejuni pre i

postoperaori; Sedació preoperatòria; Proves complementaries; Fluidoterapia;

Analgesics ; Hemoderivats; Quan es requereix profilaxi endocarditis en el nen amb

cardiopatia congenita?; Criteris de derivació a un hospital de referència; Criteris de

CMA a pediatría; Transtorns del comportament; Dolor cronic.