Objectius i Metodologia
Projecte docent i de qualitat

Introducció i justificació
És ben conegut que el maneig de la via aèria, tant en el pacient que ha de ser anestesiat com a la reanimació, son part fonamental en l’aprenentatge de l’Anestesiologia i altres especialitats afins. Es tracta d'un camp de la medicina en continu canvi, el que demanda una formació continuada de qualitat .
La SEVA pretén coordinar els esforços docents i iniciatives de qualitat vers el maneig de la via aèria dins l'Acadèmia. Com a secció, encara que sorgida des de la SCARTD, està oberta a tots els professionals d'altres especialitats que hi vulguin col·laborar.

Objectius
1. Confeccionar una guia de pràctica clínica de la previsió i maneig de la via aèria difícil i de la que derivi un algoritme aplicable al nostre context
2. Desenvolupar una plana web formativa amb continguts d'elaboració pròpia
3. Estandaritzar la recollida de l’informació perioperatòria del maneig de la via aèria
4. Confeccionar un sistema d’alerta per pacients amb dificultats conegudes de maneig de la via aèria
5. Iniciar un registre anònim via web d’incidents crítics en la via aèria
6. Aplicar l'auto-observació amb vídeo i la simulació amb el SIM-MAN com tècniques docents i avaluatives (pre i postgrau).
7. Realització de cursos acreditats tant per residents con especialistes
8. Incorporar el maneig de la via aèria a la docència pregrau

Metodologia
S'han constituït diferents grups de treball depenent les responsabilitats marcades als objectius:
1.
Grup de guies: Representants nomenats per la SCARTD (comissió d’experts en via aèria i comissió de metodologia)
2.
Grup de docència: Representants de la SCARTD (comissió de docència de la SCARTD)
3.
Grup de qualitat: Representants de la SCARTD (comissió de qualitat de la SCARTD, comissió de metodologia)